Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Massastabilisatie international B.V. 2016

Artikel 1,Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever; de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; Opdrachtnemer; Massastabilisatie international B.V., statutair gevestigd te Boxmeer; Overeenkomst; de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt bepaalde diensten te verrichten.

2. In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke opdracht beschouwd. Onder "opdracht" dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval "deelopdracht" of "vervolgopdracht" te worden verstaan.

Artikel 2, Werkingssfeer algemene voorwaarden

a. Indien en voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden, naast eventueel ook nader overeen te komen bijzondere voorwaarden, van toepassing op alle offerten, opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten van Opdrachtnemer;

b. Algemene Voorwaarden van opdrachtgevers welke afwijken van de onderhavige Algemene Voorwaarden binden Opdrachtnemer niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn geaccepteerd, terwijl deze acceptatie slechts geldt voor de offerten, opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarvoor de afwijking is overeengekomen;

c. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer diensten en/of leveranties van derden dienen te worden betrokken.

d. De bepalingen van de "Rechtsverhouding Opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011", hierna te noemen "DNR" zijn eveneens van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en de DNR, zijn de meest beperkende voorwaarden van toepassing.

Artikel 3, Offerten en opdrachten

a. Alle offerten en opdrachten worden opgesteld en uitgevoerd naar beste weten en deskundigheid. Tenzij een resultaat is gegarandeerd, vindt de uitvoering van een opdracht slechts plaats binnen de zorgverplichting van Opdrachtnemer;

b. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd;

c. Tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk een bindende offerte heeft gedaan zijn al haar offerten steeds vrijblijvend;

d. In alle gevallen zijn de genoemde prijzen exclusief BTW en exclusief reis-, verblijfs-(kosten) en andere bureaukosten, tenzij anders aangegeven en overeengekomen;

e. Alle door Opdrachtnemer verstrekte offerten, in welke vorm dan ook gedaan, alsmede berekeningen en overige bescheiden, blijven onvervreemdbaar eigendom en mogen zonder toestemming van Opdrachtnemer niet worden gebruikt, aan derden worden afgegeven of ter inzage gegeven;

f. Bij een aantoonbare tussentijdse stijging van loon- en bureaukosten houdt Opdrachtnemer zich het recht voor tot aanpassing van haar honorarium, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

g. Indien twee of meer natuurlijke of rechtspersonen gezamenlijk een opdracht aan Opdrachtnemer hebben verstrekt dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen uit de opdracht voortvloeit.

h. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd zijn in de opdrachtsom niet inbegrepen de kosten die door derden in rekening worden gebracht voor het verlenen van diensten, het verstrekken van gegevens en het inwinnen van ondermeer juridisch advies die voor de uitvoering van onze werkzaamheden noodzakelijk zijn.

i. In het geval werkzaamheden op een locatie van de Opdrachtgever zullen worden uitgevoerd, zal de Opdrachtgever voor de duur van deze werkzaamheden om niet voldoende adequate werkplekken voor de betrokken medewerkers van Opdrachtnemer ter beschikking stellen, inclusief bijbehorende functionerende ICT-voorzieningen en kantoorbenodigdheden.

Artikel 4, Uitvoering van werkzaamheden

a. Opdrachtnemer voert versterkte opdrachten zo spoedig mogelijk uit, maar is daarbij niet aan een tijdsbepaling gebonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

b. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

c. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen;

d. Alle opdrachten zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever versterkte gegevens en inlichtingen;

e. In geval van overmacht en indien door een al dan niet verwijtbaar handelen of nalaten door de opdrachtgever vertraging is veroorzaakt, kan het schriftelijk overeengekomen tijdstip van voltooiing van werkzaamheden door Opdrachtnemer worden verlengd met minimaal de duur van de vertraging.

Artikel 5, Medewerking door de opdrachtgever

a. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht, teneinde de haar opgedragen werkzaamheden zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten;

b. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de Opdrachtgever;

d. Indien is overeengekomen, dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6, Reclames

a. Een eventuele reclame ten aanzien van het verlenen van diensten door Opdrachtnemer geeft een Opdrachtgever geen recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten of te verrekenen;

b. Indien Opdrachtnemer eventueel een reclame accepteert, al dan niet vrijwillig, is zij gerechtigd en maximaal verplicht de desbetreffende gereclameerde advieswerkzaamheden geheel of gedeeltelijk door andere te vervangen, tenzij dit voor de Opdrachtgever onredelijk bezwarend zou zijn;

c. Het recht tot het indienen van reclames vervalt binnen een jaar na de datum waarop de slotdeclaratie ter zake van deze opdracht aan Opdrachtgever is verzonden.

Artikel 7, Aansprakelijkheid

a. Indien Opdrachtnemer geen gebruik maakt van de mogelijkheid zoals geregeld in artikel 6 lid b, is Opdrachtnemer voor haar advieswerkzaamheden jegens Opdrachtgever aansprakelijk tot maximaal de hoogte van de door haar reeds gefactureerde termijnen in de lopende fase, onder aftrek van het reeds gefactureerde bedrag voor die advieswerkzaamheden welke voor de Opdrachtgever van aantoonbaar nut zijn geweest;

b. Indien nog niets is gefactureerd, is de maximale aansprakelijkheid gelijk aan het tot de dag van reclame factureerbare bedrag in die fase, onder aftrek van het reeds gefactureerde bedrag voor die advieswerkzaamheden welke voor de Opdrachtgever van aantoonbaar nut zijn geweest;

c. Meer of andere schade wordt niet vergoed, behoudens ingeval van grove schuld of opzet;

d. Bij inzet van Opdrachtnemer binnen de projectorganisatie van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade of gevolgschade;

e. Opdrachtnemer wordt door de Opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8, Tussentijdse beëindiging

a. Indien Opdrachtgever de opdracht tussentijds beëindigt, is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer alle bedragen te betalen, welke haar tot het tijdstip van beëindiging voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten toekomen, vermeerderd met 10% van het nog niet verwerkte honorarium van die fase;

b. Indien de Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, in staat van surseance van betaling of faillissement wordt verklaard dan wel op diens bedrijfsmiddelen of vermogen conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst de opdracht met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding te berekenen conform lid a en te verhogen met kosten en interesten, welke dadelijk en ineens opeisbaar zijn.

Artikel 9, Facturering en betaling

a. Declaraties uit opdrachten met een looptijd van meer dan 30 kalenderdagen worden wekelijks tussentijds gefactureerd aan de hand van de stand der werkzaamheden en als voorschothonorariumbedragen op de definitieve slotdeclaratie in mindering gebracht;

b. De betalingstermijn luidt 30 dagen. Opdrachtnemer is gerechtigd steeds een voorschot van een derde (1/3) van de opdracht te verlangen, alvorens de werkzaamheden uit te voeren;

c. Indien de opdrachtgever 10 dagen na sommatie in gebreke blijft, is Opdrachtnemer bevoegd haar verdere werkzaamheden op te schorten of ontbinding van de opdracht in te roepen met het financiële gevolg ex artikel 8;

d. Opdrachtgever wordt wettelijke rente +7,75% verschuldigd zodra de termijn ex lid b van dit artikel is verstreken;

e. (Buiten) gerechtelijke kosten komen voor Opdrachtgevers rekening met een minimum van 15% van Opdrachtnemers vorderingen of- indien die hoger zijn- de werkelijke (buiten) gerechtelijke kosten.

Artikel 10, Geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen;

b. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld;

c. De verplichting tot geheimhouding eindigt na tweejaar na afsluiting van hun Overeenkomst, of zodra de vertrouwelijke informatie via een bron anders dan Opdrachtgever bekend is geworden respectievelijk publiek toegankelijk is geworden;

d. De volgende informatie geldt als niet-vertrouwelijk:

  1. informatie die op het moment van beschikbaar stellen door Opdrachtgever publiek toegankelijk was;
  2. informatie die bij Opdrachtnemer bekend werd op een niet- vertrouwelijke basis via een bron anders dan Opdrachtgever;
  3. informatie die door Opdrachtnemer op onafhankelijke wijze was of is ontwikkeld.

Artikel 11, Intellectueel eigendom

a. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Opdrachtnemer zich de rechten voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

b. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

c. Opdrachtgever verkrijgt het recht om de van Opdrachtnemer verkregen informatie of kennis toe te passen binnen het kader van de Overeenkomst. Hergebruik van de verkregen informatie of kennis voor andere doeleinden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

Artikel 12. Ontbinding van de Overeenkomst

a. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

  1. Na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen, dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  2. Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

b. In de genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13, Inschakelen werknemers Opdrachtnemer

Werknemers van Opdrachtnemer worden door Opdrachtgever niet in dienst genomen of anderszins buiten Opdrachtnemer om ingeschakeld voor een periode van twaalf (12) maanden na slotdeclaratie, zulks behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 14, Geschillen

a. In geval van een geschil zullen beide partijen in redelijkheid en billijkheid tot een oplossing van het geschil trachten te komen;

b. Als een geschil niet binnen 30 dagen na het aanhangig maken, is geslecht, zullen partijen middels mediation tot een oplossing van het geschil trachten te komen;

c. Indien niet binnen drie maanden na benoeming van een mediator het geschil is beslecht, kan dat geschil bij de rechter aanhangig worden gemaakt. De rechter, bevoegd met betrekking tot de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15, Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.